<meta name="keywords" content="庄家克星时时彩,线圈,电感" />
单片机/处置赏罚赏罚器FPGA软件/编程电源模拟电子PCB设计测试丈量无源/分立音视频/显示MEMS系统设计破费电子工业/测控汽车电子通讯/群集医疗电子机械人

应用公式:

L[电感量] (uH)

效果输入:

r[线圈架直径] (mm)

N[线圈] = (圈)
l[线圈长度] (mm)

重视:线圈的电感量跟漆包线的线径有关,现实应用中需作照顾的调剂

本工具援用地址:http://badahub.com/tools/inductance.html复制】 【珍藏